หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย 
หลักสูตรใหม่ (2563)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและ ความปลอดภัย ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Health and Safety Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
(ชื่อเต็ม) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย)
(ชื่อย่อ) : ปร.ด. (เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Doctor of Philosophy (Health and Safety Technology)
(ชื่อย่อ) : Ph.D. (Health and Safety Technology)

รูปแบบการศึกษาของหลักสูตร
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ให้เลือกศึกษาตามความสนใจของผู้เรียน คือ
1. กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)
2. กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)
3. กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์และการกาหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics)