หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564)

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย      :     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ  :     Bachelor of Public Health Program

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย      (ชื่อเต็ม)   :  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(ชื่อย่อ)     :  ส.บ.
ภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม)   :  Bachelor of Public Health
(ชื่อย่อ)     :  B.P.H.

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1  หลักการและเหตุผล
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการผลิตและเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและหน่วยงานด้านวิชาการ รวมทั้งหน่วยงานด้านบริหารสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มดำเนินการเปิดรับนิสิตรุ่นแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ผลิตบัณฑิตไปแล้วจำนวน 6 รุ่น มากกว่า 1,000 คน
ดังนั้น เพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกระบวนการพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศในยุคการปฏิรูประบบสุขภาพ  จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ขึ้น
4.2  ปรัชญา
การสาธารณสุขเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของคุณภาพชีวิต นักวิชาการสาธารณสุขมีบทบาทในการพัฒนางานสาธารณสุขในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับชุมชน การพัฒนาคุณภาพนักวิชาการสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการดำเนินงานสาธารณสุขในชุมชน จะส่งผลให้งานสาธารณสุขได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลดีต่อภาวะสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
4.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1) มีองค์ความรู้ด้านสุขภาพทั้งทางด้านบริหาร วิชาการ และบริการ
2) สามารถวินิจฉัยและแก้ปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์
3) สามารถบริหารจัดการ โดยประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพแก่ชุมชนอย่างบูรณาการ
4) พัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นำด้านสุขภาพ และมีความสามารถเข้าสู่ระดับสากล(Global Competence) อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้รู้เท่าทันสภาวะปัจจุบันของโลก
5) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในสังคม