คลิกปุ่ม Ctrl + F เพื่อค้นหาข้อมูล

รายการเอกสารดาวน์โหลด
แบบใบลาป่วย-ลากิจ-ลาคลอดบุตรดาวน์โหลด
แบบฟอร์มข้อเสนอทุนวิจัย-ประจำปีงบประมาณ-2564-TORดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการดาวน์โหลด
แบบขอยกเลิกวันลา พนักงานมหาวิทยาลัยดาวน์โหลด
แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล พนักงานมหาวิทยาลัยดาวน์โหลด
แบบใบลาติดตามคู่สมรส พนักงานมหาวิทยาลัยดาวน์โหลด
แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (Sick, Personal and Maternity Leave Request Form)ดาวน์โหลด
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร พนักงานมหาวิทยาลัยดาวน์โหลด
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย พนักงานมหาวิทยาลัยดาวน์โหลด
แบบใบลาพักผ่อน พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (Vacation Leave Request Form)ดาวน์โหลด
แบบใบลาพักผ่อน พนักงานมหาวิทยาลัยดาวน์โหลด
แบบใบลาเพื่อดูแลบิดาหรือมารดา พนักงานมหาวิทยาลัยดาวน์โหลด
แบบใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด พนักงานมหาวิทยาลัยดาวน์โหลด
แบบใบลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง พนักงานมหาวิทยาลัยดาวน์โหลด
แบบใบลาอุปสมบท พนักงานมหาวิทยาลัยดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการขอลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ขอใช้ห้อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามดาวน์โหลด
แบบรายงานการเข้ารับการประชุมฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ขั้นตอนการขอใช้ห้องส่งเสริมสุขภาพ (ชั้น2)ดาวน์โหลด