คณาจารย์ประจำหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

รศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต
ประธานหลักสูตร

อีเมล : [email protected]

น.ส. สุพัตรา แก้วเมือง
ผู้ประสานงานหลักสูตร

อีเมล : [email protected]