สำนักงานเลขานุการคณะฯ และหัวหน้ากลุ่มงาน

นายชำนาญ มีนิยม
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
นางกมลพร จันทาคึมบง
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
น.ส.นิรมล จำนงศรี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
นายอนันต์ แพงจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงาน นโยบาย แผน และคลัง