หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
(ชื่อย่อ) : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
(ชื่อย่อ) : B.Sc. (Occupational Health and Safety)

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จำนวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 112
  2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 24
  2.2 กลุ่มวิชาชีพ
 • สาธารณสุขศาสตร์หรือ
 • วิทยาศาสตร์หรือ
 • วิศวกรรมศาสตร์
  31
  2.3 วิชาชีพเฉพาะสาขา 57
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6
 • รวมจำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 148

รายวิชาในหลักสูตร

1)หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2)หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 112 หน่วยกิต
นิสิตจะต้องศึกษาวิชาเฉพาะในหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์วิชาแกนร ่วมทาง
สาธารณสุขศาสตร์วิชาบังคับของแต่ละวิชาเอกและวิชาบังคับเลือก
รายละเอียดดังนี้
2.1กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์24 หน่วยกิต
2.2กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและวิทยาศาสตร์สุขภาพ31 หน่วยกิต
2.3กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย57 หน่วยกิต


2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและชีวเคมี
2.1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์มีเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์แคลคูลัสและสถิติ

0201 117 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์1 Mathematics for Health Science 13(3-0-6)
0202 100เคมีทั่วไป General Chemistry3(3-0-6)
0202 190ปฏิบัติการเคมีทั่วไป General Chemistry Laboratory1(0-3-0)
0204 100ฟิสิกส์ทั่วไป General Physics3(3-0-6)
0204 190ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป General Physics Laboratory1(0-3-0)
1502 109ชีวเคมีพื้นฐาน BasicBiochemistry3(3-0-6)
1502 108ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน Basic Biochemistry Laboratory1(0-3-0)
0202 221เคมีอินทรีย์ Organic Chemistry3(3-0-6)
1499 101จุลชีววิทยาสำหรับงานสาธารณสุข Microbiology for Public Health3(2-2-5)
1499 103กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามูลฐานสำหรับงานสาธารณสุข Fundamental
Anatomy and Physiology for Public Health
3(2-2-5)

2.2) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 หน่วยกิต ประกอบด้วย 10 กลุ่มวิชา ดังนี้
2.2.1 กลุ่มวิชาชีวสถิติหรือวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1499 206 ชีวสถิติ 3(3-0-6)
Biostatistics
2.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการระบาดหรือวิทยาการระบาดทาง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1499 201 ระบาดวิทยา 3(3-0-6)
Epidemiology
2.2.3 กลุ ่มวิชาการบริหารงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
1499 304 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
Public Health Administration
2.2.4 กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
1499 202 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Environmental Health
2.2.5 กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1499 203 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
Occupational HealthandSafety
2.2.6 กลุ ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจรรยาบรรณวิชาชีพ
1408 211 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6)
ด้านสาธารณสุข
Law and Code ofEthics forPublic Health
2.2.7 กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
1499 301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)
HealthEducationandBehavioralScience
2.2.8 กลุ ่มวิชาการปฐมพยาบาล การดูแลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายเพื่อการส่งต่อและการฟื้นฟูสุขภาพ
1408 212 การบำบัดรักษาเบื้องต้น 3(3-0-6)
Primary Health Care

2.2.9 กลุ ่มวิชาการป้องกันควบคุมโรคและพิษภัยจาก
การทำงาน
1499 205 การป้องกันและควบคุมโรค 3(3-0-6)
Preventionand Disease Control

   2.2.10 กลุ ่มวิชาการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ

หรือสหกิจศึกษา
1408 210 การปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 3(320ชั่วโมง)
และโรงงานอุตสาหกรรม
Community andIndustrialPlantStudy
andPractice
1499 310 การฝึกภาคสนามร่วมด้าน 1(150ชั่วโมง)
สาธารณสุขชุมชน
Community HealthFieldPracticum
2.3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 57 หน่วยกิต
ประกอบไปด้วย6กลุ่มวิชาดังนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาอาชีวอนามัย ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
1408 301 อาชีวเวชศาสตร์ 3(3-0-6)
Occupational Medicine
1408 302 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1(0-3-0)
Seminar in Occupational HealthandSafety
1408 303 พิษวิทยาอาชีวอนามัย 3(3-0-6)
Occupational HealthToxicology
1408 304 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 5(640ชั่วโมง)
ProfessionalFieldPracticum

2.3.2 กลุ่มวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
1408 401 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Industrial Hygiene
1408 402 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทาง 2(1-2-3)
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial HygieneSamplingand Analysis
1408 403 การยศาสตร์และสรีรวิทยา 3(3-0-6)
ในการทำงาน
Ergonomics and WorkPhysiology
1408 404 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ 3(3-0-6)
และการจัดการ
HealthRisk Assessment and Management

1408 405 ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1(150ชั่วโมง)
และความปลอดภัย
Practice inIndustrial Hygiene andSafety

2.3.3 กลุ่มวิชาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1408 501 ความปลอดภัยในการทำงาน 2(2-0-4)
Safety at Work
1408 502 การจัดเก็บสารเคมีอันตราย 2(2-0-4)
Storage of Hazardous Chemicals
1408 503 การป้องกันอัคคีภัยและการโต้ตอบ 3(2-2-5)
เหตุฉุกเฉิน
FirePreventionandEmergencyResponse
1408 504 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 3(2-2-5)
Risk Assessment and Management
1408 505 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
และอันตราย
IndustrialProcess and Hazard

2.3.4 กลุ่มวิชาวิศวกรรมทางด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย หรือเทคโนโลยีการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
1408 601 หลักการวิศวกรรมสำหรับงาน 3(3-0-6)
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Principles ofEngineeringfor Occupational
HealthandSafety
1408 602 การระบายอากาศทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Industrial Ventilation
1408 603 เทคโนโลยีความปลอดภัย 2(2-0-4)
ในงานอุตสาหกรรม
IndustrialSafetyTechnology
2.3.5 กลุ่มวิชากฎหมายและมาตรฐานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1408 701 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)
ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
OccupationalHealth,SafetyandEnvironmental
QualityStandards and ManagementSystem
1408 702 กฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัย 3(3-0-6)
และสิ่งแวดล้อม
Occupational HealthSafety andEnvironment
Laws

2.3.6 กลุ่มวิชาสนับสนุนวิชาชีพอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
1408 801 จิตวิทยาอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร 3(3-0-6)
IndustrialPsychology for Organization
Development
1408 802 หลักการวิจัยทางด้านอาชีวอนามัย 3(3-0-6)
และความปลอดภัย
Principles of Occupational HealthandSafety
Research
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1408 901 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2(2-0-4)
เพื่อความปลอดภัย
Technology andInnovationforSafety
1408 902 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางเสียง 2(2-0-4)
และความสั่นสะเทือน
NoisePollutionandVibrationControlsTechnology
1408 903 เทคโนโลยีการจัดการของเสีย 2(2-0-4)
อันตราย
Hazardous Waste ManagementTechnology
1408 904 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 2(2-0-4)
ConstructionSafety
1408 905 ระบบความปลอดภัยในคลังสินค้า 2(2-0-4)
SafetySystem for Warehouse
1408 906 ความปลอดภัยในการขนส่ง 2(2-0-4)
TransportationSafety
1408 907 การจัดทำรายงานด้านอาชีวอนามัย 2(2-0-4)
และความปลอดภัย
Occupational HealthandSafetyReport
1408 908 การฝึกอบรมและการสื่อสาร 2(2-0-4)
ด้านความปลอดภัย
Trainingand CommunicationforSafety
1408 909 การวิเคราะห์ข้อมูลอาชีวอนามัยและ 2(2-0-4)
ความปลอดภัยด้วยคอมพิวเตอร์
Data analysis for Occupationalhealthand
Safety