หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2563)

รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Health and Safety Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย)
(ชื่อย่อ): วท.ม. (เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม): Master of Science (Health and Safety Technology)
(ชื่อย่อ): M.Sc. (Health and Safety Technology)

รูปแบบการศึกษาของหลักสูตร
หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 4 ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 เป็นหลักสูตร 2 ปี สาหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี โดยศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ให้เลือกศึกษาตามความสนใจของผู้เรียน คือ
1. กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)
2. กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)
3. กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์และการกาหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics)