กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ ข้อบังคับ (ข้าราชการฯ)

กฏ ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ระเบียบค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการไปราชการ/ลาศึกษา/ลาปฏิบัติงานวิจัย และลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากร

คู่มือ

ตำแหน่ง

การต่อเวลาราชการ

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม