รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล : [email protected]
โทร : 043-719868

ผศ.ดร.ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อีเมล : [email protected]
โทร : 043-719868

อ.ดร.ภิญญาพัชญ์ ดุงโคกกรวด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อีเมล : [email protected]
โทร : 043-719868

อ.ดร.เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

อีเมล : [email protected]
โทร : 043-719868

รศ.ดร.สุณีรัตน์ ยั่งยืน
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพ

อีเมล : [email protected]
โทร : 043-754420

อ.ดร.พัดชา หิรัญวัฒนกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

อีเมล : [email protected]
โทร : 043-754420

ผศ.ดร.จตุพร เหลืองอุบล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อีเมล : [email protected]
โทร : 043-754420

 

ผศ.ดร.ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

อีเมล : [email protected]

ผศ.ดร. ณัชชลิดา ยุคะลัง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อีเมล : [email protected]

นายชำนาญ มีนิยม
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

อีเมล : [email protected]