Slide Slide Slide Slide
ปริญญาตรี
Bachelor Degree
ปริญญาโท
Masters Degree
ปริญญาเอก
Doctoral Degree
งานพัฒนานิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานพัฒนานิสิต

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

พิธีมอบเสื้อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแสดงความยิ…

อ่านต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 19 – 20 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการตรวจประเมินคุ…

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาระบบและพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการและวิชาชีพ และโครงการจัดตั้งศูนย์กาเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 13 และ 15 กันยายน  พ.ศ. 2565  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบและพัฒนาศักยภาพกา…

อ่านต่อ

โครงการอบรมวิชาการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อเข้าสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 ศูนย์บริการวิชาการสู่สังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการอบร…

อ่านต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 (เวลา 09.00 – 13.00 น.) รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหา…

อ่านต่อ

ร่วมแสดงมุฑิตาจิต  เกษียณอายุราชการ
รศ.ดร.ภญ.บัววรุณ  ศรีชัยกุล

เนื่องในโอกาสการเษียณอายุราชการ

เยี่ยมชมคณะสาธารณสุขศาสตร์
สำหรับผู้ปกครอง
การเข้าศึกษา
ศิษย์เก่าสัมพันธ์