คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมใจป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมใจป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณชน สร้างค่านิยมองค์กรวัฒนธรรมสุจริตเพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และยืนหยัดด้วยการป้องกัน ปราบปราม และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในที่ประชุมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และระบบออนไลน์ (Cisco Webex Meetings)

ซึ่งต่อมาคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดกิจกรรมภายในคณะหน่วยงานเพื่อ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณชน สร้างค่านิยมองค์กรวัฒนธรรมสุจริตเพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และยืนหยัดด้วยการป้องกัน ปราบปราม และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ภาพ : ว่าที่ ร.ต. ธีระวัฒน์ ศรีไชย

Comments are closed.