ประวัติความเป็นมาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Public Health Mahasarakham University Background

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายที่จะพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ จึงได้จัดทำโครงการใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 โดยกำหนดแผนงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพไว้เป็นแผนงานสำคัญ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีพัฒนาการมาจากโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อ พ.ศ. 2540 ได้มีการดำเนินการโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาแบบบูรณาการหลักสูตรสาธารณ สุขศาสตรบัณฑิต เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุขระดับชุมชนของรัฐ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น) กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีการยกร่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตขึ้น

ปี พ.ศ. 2541 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ต่อเนื่อง 2 ปี

ปี พ.ศ. 2542 โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นสาขาสาธารณสุขศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปี พ.ศ. 2543 มีการดำเนินการยกร่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

ปี พ.ศ. 2545 ได้จัดการศึกษาที่วิทยาเขตสารสนเทศนครพนม จังหวัดนครพนม โปรแกรมภาคพิเศษ (เสาร์–อาทิตย์) และได้เปิดรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 1 รูปแบบโปรแกรมชุดวิชา (Module System) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปี พ.ศ. 2546 มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง โครงการความร่วมมือจัดการศึกษาแบบบูรณาการด้านสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุข โดยมีนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) โปรแกรมภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) รุ่นที่ 1 และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โปรแกรมภาคพิเศษ รุ่นที่ 1

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6 / 2546 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2546 อนุมัติให้จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)

มหาวิทยาลัยมหาสารคามอนุมัติให้ใช้ “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์” พ.ศ. 2546 ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2546

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์(คนแรก) เริ่มรับตำแหน่งในวันที่ 27 สิงหาคม 2546 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีคำสั่งแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2546 -18 ธันวาคม 2550 และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในวาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2550 – 18 ธันวาคม 2554

ปี พ.ศ. 2547 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการขยายศูนย์การศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 2 ศูนย์การศึกษา ซึ่งได้แก่ ศูนย์พัฒนาการศึกษาจังหวัดอุดรธานี และศูนย์การศึกษาจังหวัดยโสธร จึงทำให้ในปี พ.ศ. 2547 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีจำนวนศูนย์การศึกษาที่รองรับในการจัดการเรียนการสอน ทั้งสิ้น 5 ศูนย์การศึกษา ซึ่งได้แก่

  1. ศูนย์การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
  2. ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
  3. วิทยาเขตสารสนเทศนครพนม
  4. ศูนย์พัฒนาการศึกษาจังหวัดอุดรธานี
  5. ศูนย์การศึกษาจังหวัดยโสธร

และคณะสาธารณสุขศาสตร์มีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร)

ปี พ.ศ. 2548 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินการเปิดรับนิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) และระดับบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษา

ต่าง ๆ ดังนี้

1. ศูนย์การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

2. วิทยาเขตสารสนเทศนครพนม

3. ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

4. ศูนย์พัฒนาการศึกษาจังหวัดอุดรธานี

5. ศูนย์การศึกษาจังหวัดยโสธร

6. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุรินทร์

7. ศูนย์การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

8. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสระบุรี

ปี พ.ศ. 2549 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการเปิดรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาโภชนาการและความปลอดภัยในอาหาร) 4 ปี ระบบปกติและระบบพิเศษ เป็นปีแรก และคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เปิดรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (เสาร์ – อาทิตย์) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสระบุรี

ปี 2551 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ เริ้มใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 โดยประธานหลักสูตรฯ คนแรก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สืบเสาะ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการเปิดรับนิสิต เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2 ศูนย์การศึกษา ได้แก่

1. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และ

2. ศูนย์การศึกษาจังหวัดหนองคาย

โดยได้ดำเนินการเปิดการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร (2 สาขาวิชา 3 กลุ่มวิชาหลัก) และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2554 ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบวาระที่สอง และสภามหาวิทยาลัยได้แงตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราตราจารย์ ดร.สงครามชัย ลีทองดี ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2555 ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ปริญญาเอก) (หลักสูตรภาษาไทย) และเปิดรับนิสิตรุ่นแรก ปีการศึกษา 2555 และได้เริ่มต้นการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น University of Community Health, Magway, Myanmar และ University of Public Health, Myanmar รวมถึงกลุ่มประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา เป็นต้น และมีการทบทวนการจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

ปี พ.ศ. 2556 ได้ย้ายอาคารทำการมาที่อาคารหลังปัจจุบัน ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มใช้เป็นอาคารทำการ เพื่ออำนวยการสำหรับการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาการสาธารณสุขอีกแห่งหนึ่งของประเทศ

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครบวงรอบ 5 ปี ในปี พ.ศ.2556 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรบปรุง พ.ศ.2556) ในปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการเปิดการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร และมีศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 3 แห่ง คือ จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี และนครราชสีมา

ปี พ.ศ.2559 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ.2560 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย