หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งเเวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส               :  ไม่มี
ชื่อภาษาไทย     :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science  (Program in Environmental Health)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย     (ชื่อเต็ม)    : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
(ชื่อย่อ)     : วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)     :  Bachelor of Science (Environmental Health)
(ชื่อย่อ)      :  B.Sc. (Environmental Health)

วิชาเอก       : อนามัยสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร          :  ไม่น้อยกว่า   139   หน่วยกิต

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ปรัชญา
เมื่อกล่าวถึง ปรัชญามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ว่า “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” : ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน และผลักดันให้หลักสูตรได้ก้าวไปอย่างต่อเนื่อง ดังปรัชญาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ “”ปัญญาเพื่อสุขภาวะชุมชน” (Wisdom for healthy community) ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้เน้นและปรับให้สอดคล้องตามปรัชญาและอัตลักษณ์ของคณะ ฯ คือ เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการ ควบคุม บำบัด และกำจัดของเสีย หรือมลพิษที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. ความสำคัญ
ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีระบบควบคู่กับจริยธรรม มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถสื่อสารกับผู้อื่นและทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

 3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขทั่วไป  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในงานส่วนของภาครัฐและเอกชน
2.   มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ทั้งในฐานะของผู้นำและผู้สนับสนุนที่ดี
3.   มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.  เป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
5.  มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม
6.  มีความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ กระบวนการศึกษา/ทักษะในการศึกษา

 

แผนการศึกษาหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

( สำหรับนิสิตเข้าศึกษา รหัส 58  ขึ้นไป )

 

โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา

จำนวนหน่วยกิต

เกณฑ์มาตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรที่นำเสนอ

โปรแกรมปกติ

โปรแกรมสหกิจศึกษา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 30

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า 84

ไม่น้อยกว่า 99

ไม่น้อยกว่า 94

       2.1 วิชาพื้นฐานเอก

 

(ก.กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์24 นก.)

(ข.กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข18 นก.)

2.2  วิชาวิชาชีพบังคับ

(ค.กลุ่มวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม)

2.3 วิชาวิชาชีพเลือก

ไม่น้อยกว่า 4

42

53

ไม่น้อยกว่า 4

42

48

ไม่น้อยกว่า 4

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6

ไม่น้อยกว่า 6

ไม่น้อยกว่า 6

4.หมวดประสบการณ์ภาคสนาม   
        4.1  วิชาฝึกงาน

ไม่ระบุ

4

 
        4.2   วิชาสหกิจศึกษา

ไม่ระบุ

 

9

รวม

ไม่น้อยกว่า 120

ไม่น้อยกว่า 139

ไม่น้อยกว่า 139

             

 

แผนการศึกษาหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

( สำหรับนิสิตเข้าศึกษา รหัส 58  ขึ้นไป )

 

ปีที่ 1  ภาคต้น

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรม ปกติ

โปรแกรมสหกิจศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป0031 001

 

 

การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

(Daily English Conversation)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์0201 100

 

 

คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1

Mathematics for Science 1

4(4-0-8)

4(4-0-8)

0202 100

 

 

เคมีทั่วไป

General Chemistry

3(3-0-6)

3(3-0-6)

0202 190

 

 

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General Chemistry Laboratory

1(0-3-0)

1(0-3-0)

0203 100

 

 

ชีววิทยาทั่วไป

General Biology

3(3-0-6)

3(3-0-6)

0203 190

 

 

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

General Biology Laboratory

1(0-3-0)

1(0-3-0)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0032 xxx

 

0033 xxx

0034 xxx

ต้องเลือกเรียนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป

เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(ต้องลง 2 หน่วยกิต)

เลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(ต้องลง 2 หน่วยกิต)

เลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ

(ต้องลง 2 หน่วยกิต)

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

                                           รวม

20

20

 

 

 

 

ปีที่ 1  ภาคปลาย

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ

โปรแกรมสหกิจศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป0031 002ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

( Communicative  English )

2(1-2-3)

2(1-2-3)

หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์0204 100ฟิสิกส์ทั่วไป

General Physics

3(3-0-6)

3(3-0-6)

0204 190ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

General Physics Laboratory

1(0-3-0)

1(0-3-0)

0202  221เคมีอินทรีย์

Organic Chemistry

3(3-0-6)

3(3-0-6)

0202  291ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

Organic Chemistry Laboratory

1(0-3-0)

1(0-3-0)

หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มพื้นฐานวิชาสาธารณสุข1407 105อนามัยสิ่งแวดล้อม

Environmental Health

3(3-0-6)

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพบังคับ

1407  215

จุลชีววิทยาสำหรับงานสาธารณสุข

Microbiology for Public Health

3(2-3-4)

3(2-3-4)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0032 xxx

 

0033 xxx

0031 004

หรือ

0031 005     หรือ

0031 006

ต้องเลือกเรียนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป


เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ต้องลง 2 หน่วยกิต)

เลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (ต้องลง 2 หน่วยกิต)

เลือกกลุ่มภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ

(ต้องลง 2 หน่วยกิต)

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

                                           รวม

22

22

 

 

ปีที่ 2  ภาคต้น

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ

โปรแกรมสหกิจศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป0031 003ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

(English for Specific Purposes)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

1502 109ชีวเคมีพื้นฐาน

Basic  Biochemistry

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1502 108ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน

Basic Biochemistry Laboratory

1(0-3-0)

1(0-3-0)

หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มพื้นฐานวิชาสาธารณสุข1407 103สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

Health Education and Behavioral Science

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

 

1407  106โภชนาการ

Nutrition

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

 

หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพบังคับ

1407  216

หลักมูลกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับงานสาธารณสุข

Fundamental  Anatomy and Physiology for Public Health

3(2-3-5)

3(2-3-5)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0032 xxx

 

0033 xxx

0031 004

หรือ

0031 005 หรือ

0031 006

ต้องเลือกเรียนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ต้องลง 2 หน่วยกิต)

เลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (ต้องลง 2 หน่วยกิต)

เลือกกลุ่มภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ

(ต้องลง 2 หน่วยกิต)

 

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

รวม

21

21

 

 

ปีที่ 2  ภาคปลาย

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรม ปกติ

โปรแกรม สหกิจศึกษา

หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มพื้นฐานวิชาสาธารณสุข1407 104ชีวสถิติศาสตร์ Biostatistics

3(3-0-6)

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพบังคับ1407  203หลักการความปลอดภัยของอาหาร

Principles of Food Safety

3(2-2-5)

3(2-2-5)

1407 206การควบคุมสัตว์ขาปล้องและสัตว์แทะ

Arthropod Vectors and Rodents Control

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

 

1407  201

 

 

การจัดการมูลฝอยและขยะอันตราย

Solid Waste Management and Hazardous Waste  Disposal

3(3-0-6)

 3(3-0-6)

1407 202ปฏิบัติการจัดการมูลฝอยและขยะอันตราย

Solid Waste Management and Hazardous Waste  Disposal Laboratory

1(0-3-0)

1(0-3-0)

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป0035 001หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

(One Program One Community)

2 (1-3-2)

2 (1-3-2)

0034  xxx

 

และ

0036  xxx

ต้องเลือกเรียนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป

 

เลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ

(ต้องลง 2 หน่วยกิต) และ เลือกกลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม (ต้องลง 2 หน่วยกิต)

4 หน่วยกิต

 

4  หน่วยกิต

 

รวม

19

19

 

 

ปีที่ 3  ภาคต้น

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ

โปรแกรมสหกิจศึกษา

หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มพื้นฐานวิชาสาธารณสุข1407 102วิทยาการระบาด

Epidemiology

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

 

หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพบังคับ1407 204การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

Waste Water and Excreta Management

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1407 205ปฏิบัติการการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

Waste Water and Excreta Laboratory

1(0-3-0)

1(0-3-0)

1407  221การสุขาภิบาลน้ำดื่มน้ำใช

Water  Supply Sanitation

3(2-2-5)

3(2-2-5)

1407  218ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อม

Geographic Information System  in Environmental

2(1-2-3)

1407  219พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

Environmental Toxicology and Safety

2(2-0-4)

2(2-0-4)

1407  210การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสะอาด

Industrial Pollution Control and Clean Technology

3(3-0-6)

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี

xxx xxx

ซึ่งหลักสูตรจัดลงรายวิชา

1407 408

เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี

 

การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม

Environmental Media for Public Relation

2 หน่วยกิต

2(1-2-3)

2 หน่วยกิต

2(1-2-3)

รวม

19

17

 

 

ปีที่ 3  ภาคปลาย

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรม ปกติ

โปรแกรมสหกิจศึกษา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ

1407 207

 

การควบคุมมลพิษทางอากาศ

Air  Pollution Control

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1407 208

ปฏิบัติการมลพิษทางอากาศ

Air Pollution Control Laboratory

1(0-3-0)

1(0-3-0)

1407  209

 

การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน

Noise Pollution and Vibration Controls

3(2-2-5)

 

3(2-2-5)

 

1407 212กฎหมายอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข มาตรฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม

Environmental Health and Public Health Laws Standard for Environmental Management

3(2-2-5)3(2-2-5)

1407  214

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Occupational Health and Safety

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1407 217

การวิจัยทางสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Research in Public Health and Environment

3(3-0-6)

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 

กลุ่มวิชาชีพเลือก

1407  415

การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

Field  Study in Environmental Health

1(1-3-0)

1(1-3-0)

หมวดวิชาเลือกเสรี

xxxx xxx

เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี

(วิชาเกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม)

2 หน่วยกิต

2 หน่วยกิต

 

รวม

19

19

 

 

ปีที่ 4  ภาคต้น

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรม ปกติ

โปรแกรม สหกิจศึกษา

หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มพื้นฐานวิชาสาธารณสุข1407 101การบริหารงานสาธารณสุข

Public Health Administration

3(3-0-6)

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ

1407 220

หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง

Principle in Environmental Impact Assessment and Risk

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1407  211

ปัญหาพิเศษทางอนามัยสิ่งแวดล้อม

Special Problems in Environmental Health

3(3-0-6)

1407  213

สัมมนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

Seminar in Environmental Health

1(1-3-0)

1(1-3-0)

หมวดวิชาชีพเลือก

xxx xxx

ซึ่งหลักสูตรจัดลงรายวิชา1407 414

เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาวิชาชีพเลือก

 

แบบจำลองมลพิษทางอากาศ

Air  Pollution  Models

3 หน่วยกิต

3(3-0-6)

3 หน่วยกิต

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี

xxx xxx

ซึ่งหลักสูตรจัดลงรายวิชา

 1407 402

เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชา เลือกเสรี

 

วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม

Environmental Health Engineering

2 หน่วยกิต

2(2-0-4)

2 หน่วยกิต

2(2-0-4)

รวม

15

12

 

 

ปีที่ 4  ภาคปลาย

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรม ปกติ

โปรแกรม              สหกิจศึกษา

หมวดประสบ การณ์ภาคสนาม

 

 

1407  301

การฝึกประสบการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

Environmental Health Practicum

4(0-30-0)

0199 499

สหกิจศึกษา

Cooperative Education

(ลงทะเบียนเรียนในปี 4 ภาคปลายและภาคฤดูร้อน)

9(0-40-0)

 

รวม

4

9

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพ :

1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม หรือ ที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
3. นักควบคุมระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม
4. เจ้าหน้าที่สารสนเทศทางสิ่งแวดล้อม หรือ นักวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม
5. นักวิจัย หรือผู้ช่วยนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
6. นักวิชาการสาธารณสุขหรือนักวิชาการสุขาภิบาล
7. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาและอื่น ๆ อีกมากมาย