แผนปฏิบัติราชการ

สรุปจำนวนโครงการ-กิจกรรม ที่ดำเนินการปฏิบัติราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์