รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระบบพิเศษ (นอกเวลาราชการ)

  • เรียนในวันเสาร์ และอาทิตย์ (รูปแบบออนไลน์)
  • ห้องเรียนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 คน
  • คุณสมบัติ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านพยาบาลศาสตรบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และปริญญาตรีสาขาอื่นๆ
  • สมัครทางไปรษณีย์/สมัครด้วยตนเองที่คณะฯ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2566
    ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://drive.google.com/file/d/1Kdg9YM9NTisZCBg5xB_shgXP2XEjTYVK/view?ts=63bf79c2
Comments are closed.