คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระบบเทียบเข้า (นอกเวลาราชการ)

  • เรียนในวันเสาร์ และอาทิตย์ (รูปแบบออนไลน์)
  • ห้องเรียนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 80 คน
  • คุณสมบัติ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางด้านการสาธารณสุข
  • สมัครทางไปรษณีย์/สมัครด้วยตนเองที่คณะฯ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2566
    ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://drive.google.com/file/d/1TM9fvNby7J3M-jKVsJXyJMFiL2EQHFN5/view?ts=63bd3d28
Comments are closed.