66027124870 : จ้างเหมาบริการงานเดินสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.