66027511953 : จ้างโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตเพื่อให้มีความพร้อม สำหรับการเรียนการสอน การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัย และการประกอบอาชีพ (อบรมการเตรียมความพร้อมการสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการสอน MSU Digital Literacy Exit Exam) คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.