โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนในต่างประเทศสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ณ ประเทศมาเลเซีย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนในต่างประเทศสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ณ ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567
ณ UCSI University ประเทศมาเลเซียโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการสื่อสาร การปรับตัวเข้าสังคม ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง การสร้างความสัมพันธภาพที่ดีกับนิสิตจากสถาบันอื่นในต่างประเทศ

ข่าว : นายยุทธนา ทับสมบัติ
ภาพ : นายเทพพร ดงเรืองศรี

Comments are closed.