การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ : OIT

#รายละเอียดLink เชื่อมโยงรูปภาพประกอบ
o1โครงสร้างโครงสร้าง
https://publichealth.msu.ac.th/?page_id=471
o2ข้อมูลผู้บริหารผู้บริหาร
https://publichealth.msu.ac.th/?page_id=550
o3อำนาจหน้าที่ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
https://publichealth.msu.ac.th/?page_id=474
o4แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์
https://publichealth.msu.ac.th/?page_id=487
แผนปฏิบัติราชการ
https://publichealth.msu.ac.th/?page_id=483
o5ข้อมูลการติดต่อข้อมูลที่ตั้งของหน่วยงาน
https://publichealth.msu.ac.th/?page_id=2950
o6กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
https://publichealth.msu.ac.th/?page_id=3034
o7ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
https://publichealth.msu.ac.th/#1648225558700-5c25ea64-2c1a
o8Q&AFacebook Live Chat
https://publichealth.msu.ac.th/
o9Social NetworkFacebook
https://www.facebook.com/PublicHealthMSU
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCCS1so2-hBdEr-bev8G8_Dw
o10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลPDPA
https://pdpa.msu.ac.th/cookie-policy/
o11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์
Statcounter
o17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการแบบฟอร์มสำรวจความคาดหวังความพึงพอใจ
https://forms.gle/ibqjgfbdtP2thZSB7
o18E-service
o19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
o21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
o27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o31ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี
o39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน