คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2566 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.สุพินดา คูณมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการตรวจประเมิน  รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมการประเมิน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การประเมินคุณภาพฯ ในครั้งนี้ มี รศ.ดร. สุมัทนา กลางคาร คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ได้ร่วมให้การกันต้อนรับและให้สัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx และร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวม และระบบการนำองค์กร (Leadership System) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าว/ภาพ : นางธัญญธร  พัวพิทยาธร

Comments are closed.