คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Welcome to Faculty of Public Health, Mahasarakham University : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทร. 043-754353

publichealth.msu.ac.th